ผู้บริหาร

นายสุวรรณ สุริยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจวิชาอะไรที่ท่านชอบมาก
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
อังกฤษ
สุขศึกษา
ดนตรี
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
ไม่ชอบวิชาใดเลย
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2012
ปรับปรุง 24/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 75926
Page Views 85068
เพลงพระคุณที่สาม
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                         ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับแก่ประชากรวัยเรียนให้ได้มาตรฐานและมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

     .  เป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม  ตลอดทั้งเป็นผู้นำของชุมชน                                                 และสังคมในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

     .  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

         .  ส่งเสริม  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                           และสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะมลพิษของโลก

         .  ส่งเสริม  สนับสนุน  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย                                                          อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

         .  พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของครู ให้มีองค์ความรู้                                                                  ทัศนคติ และทักษะวิชาชีพเป็นมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ (Purpose)   

         . นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี   (๘ ประการ)

         ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดทั้งวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ มาตรฐานกลุ่ม และมาตรฐานตามสภาพจริง

         ๓. ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมสนับสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

         . ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         . ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียน สังคม  ชุมชนได้รับผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษภาวะในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (Cool Down the Earth )

โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 22  หมู่ที่ 4  บ้านน้ำสร้าง ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44100